JV WHS vs EHS 4/25/24Varsity EHS vs CB TJ 4/9/24Varsity EHS vs Glennwood 4/29/24Varsity EHS vs Heelan 4/17/24Varsity EHS vs NHS 4/2/24Varsity WHS vs EHS 4/25/24